Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Innledning

Problemstillingen
I løpet av de siste årene er data/Internett kommet inn i skole for fullt slik at "alle" elevene i dag har kjennskap til dette nye mediet. Det har hele tiden vært en forestilling om at først og fremst guttene har kastet seg over dette nye mediet og at jentene har blitt stående noe utenfor. Dette er grunnen til at blant annet Åmot ungdomsskole har valgt å gjøre en jentevinkling på sin innføring og undervisning i data/Internett.

Denne jentevinklingen har skolen hatt i et par år, og vi var interessert i å undersøke om denne vinklingen har hatt noen betydning for jentenes bruk og mening om faget, eller om det fortsatt er en "gutte-greie"; "Blir data/Internett en "guttegreie" trass i jentevinkling på opplæringen ?"

Metode
Vi fant ut at skulle vi finne elevenes meninger og holdninger, måtte vi spør dem. Vi laget først et intervju med Arne Vegard Sveen ,som er den som har jobbet mest med :Jenter og data. Så laget vi en spørreundersøkelse der vi prøvde å få med relevante spørsmål om bruk interesser og holdninger til data/Internett og elevenes mening om den jentevinkling som har funnet sted.. Mye av rapporten( pkt 10.) er resultater og kommentarer til denne undersøkelsen.

Forutsetninger
Da forfatterne bor henholdsvis på Rena og Hurum, hvorav en jobber utenfor skolen, fant forfatterne det mest hensiktsmessig å konsentrere prosjektet rundt Åmot Ungdomsskole. Dette fordi en av forfatterne jobber ved skolen og den andre er tidligere elev ved skolen og har noe arbeidserfaring fra skolen. Åmot Ungdomsskole har også gjort en satsing vedrørende IT i skolen, noe som gjør at det faktisk er noe å undersøke. Vi kan få svar på våre spørsmål.

Tidsramme
Oppgaven ble påbegynt januar 1999 som et ledd i siste semester av ADB2 ved HH.

Prosjektet skulle være fullført og levert 1.juni 1999.

Økonomiske rammer
Vi hadde ingen økonomi tilknyttet prosjektet. De utgifter forfatterne har hatt med telefon, kopi og annet har blitt dekket fortløpende av forfatterne selv.

Prosjektet hadde ikke noe budsjett, da utgiftene har vært så vidt små og vi ikke har regnet inntekter på dette.

Kompetanse
Kompetansen til prosjektgruppa er først og fremst den bakgrunn og utdanning medlemmene rår over:

Rolf Berge –lærerskole 1965, og undervist siden i framhaldsskole, barnetrinn og siden 1971 ved Åmot ungdomsskole. Har grunnfag i matematikk, pedagogikk, ½ år media og forberedende prøver.

Tor Erik Berge –allmennlærer 1994, har undervist på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Har ½ årsenheter i media, musikk og engelsk og administrasjon og ledelse.

Utover dette har noe kompetanse blitt trukket inn fra kolleger ved Åmot Ungdomsskole.

Organisatorisk
Åmot ungdomsskoles rektor ga tillatelse til undersøkelsen blant elevene. All annen informasjon er hentet fra Åmot Ungdomsskoles Internettsider og fra Arne Vegard Sveen, ildsjel ved skolen.

Styring
Styringen av prosjektet har vært intern og basert på telefonmøter og helgesamlinger, formelle og uformelle. Forfatterne har brukt milepælsplanen som styrende for fremdriften av prosjektet.

Milepælsplan og ansvarskart er ikke tatt med i dette html dokumentet.

 

Innhold

Forside

Sammendrag

Forord

Forhistorie

Innledning

Presisering

Kartlegging

Spørreundersøkelse

Konklusjon

Kildekritikk

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!