RENA BARNESKOLE

I forbindelse med den nye skolereformen (GR-97) og Forsvarets etablering
i Rena leir, skal Rena skole bygges ut. Utbyggingsplanleggingen startet
umiddelbart etter vedtaket i komunestyret og elever og alle ansatte kom med
innspill til hvordan utbyggingen ved Rena skole skulle foretas.

Skolen er i dag for liten, og i forprosjektet har en strengt vurdert hva
som trengs av nybygg, samtidig som det gamle bygget er utnyttet best
mulig. Før denne systematiske planleggingen startet var det ikke utredet
nøyaktig hvor stort tilbygget skulle være. Anslaget som samlokaliserings-
komiteen tidligere hadde anslått var på ca. 600 kvm. netto areal.

Tilbygget som arkitektfirmaet Anders og Flemming nå har skissert er på netto
netto utbyggingsareal 722kvm. Dette utgjør ca.1000 kvm. brutto byggeareal.
Differansen mellom det først antatte behov for nybygg og det som nå er tegnet
er ca. (722-600)kvm = 122 kvm. Denne differansen kommer av:
Tillegg for: Kontor til skolefritidsordningsleder, Kontor/behandlingsrom for
logoped, vesentlig større behov for rom til multihandikappet elev (er).
Ombygging av eksisterende bygg tar areal, som må erstattes i nybygg.
Nye trapper, heis, kjølerom, forbindelseskorridorer m.m.)

Rena skole har lenge hatt behov for ombygginger for å forbedre arbeidsmiljøet
ved skolen. Når vi nå starter byggevirksomhet ved skolen utløser dette absolutte
krav fra Arbeidstilsynet. Dette vil bl.a. innbefatte:

* oppgradere ventilasjons- / oppvarmingsanlegg
* forsterkning og ombygging av el-anlegg
* automasjon av tekniske anlegg
* Bedre avsug fra maskiner / kjøkken
* egne kontorarbeidsplasser for lærere
* forbedre garderobeforhold for ansatte
* flere gruppe / møterom
* bedre tilgjengelighet til alle rom for funksjonshemmede (heis, bedre trapper)
* bedre samlokalisering i administrasjonsavdelingen
* tilpassing av skolelokalene for GR-97

Tekniske kravspesifikassjoner for arbeidsmiljø for elever og lærere er tatt med
og det har bl.a. ført til at skolen må doble mengden på ventilasjonslufta. Heis
og ny trappeforbindelse mellom de 3 gamle etasjer er planlagt.

NYBYGG VED RENA SKOLE

Areal som en først antok at vi måtte ha: 600 kvm
Tillegg:
Kontor for logoped / behandlingsrom 14 kvm
Rom for multihandikappet elev 20 kvm
Lager 23 kvm
Kontor for leder SFO 14 kvm
Rom for tekniske instalasjoner 42 kvm
Kjølerom, dusj, stellerom, telefon, arkivrom 25 kvm
Trapperom 40 kvm
Nye inngangspartier og garderober for elevene 84 kvm
Større SFO avd. enn forutsatt 50 kvm
Uspesifisert bruttotillegg 88 kvm
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1000 kvm
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uteområdet rundt skolen vil etter GR-97 bli en del av skolens nødvendige
undervisningsarena. Dette gjør at det også må investeres 300.000 kr i uteområdet.
Inventar var heller ikke i utgangspunktet kostnadsvurdert. Dette er nå lagt inn
med 500.000 kr. Tilknyttningsavgift , vannavgift, gebyrer var ikke tatt med.
Dette utgjør 122 000 kr.


KOSTNADSOVERSLAG FORPROSJEKT 2

Prosjekt: Utvidelse Rena skole

Dato: 15.02.96.

             Ombygging:    Nybygg:       Totalt:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avrundet budsjettpris:  6.000.000    12.975.000     18.975.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


[ Aktuelt | Fritid | Data | Kultur | Meninger | Sport | 8C | Forside]


Copyright 1996 8C avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.