7B
Rena
Musikk
Sport
Data
Meninger
Fritid
Forside

YRKESORIENTERING ÅUS.

Yrkesorienteringa på ungdomsskolen er fordelt på alle klassetrinn på følgende måte:

7. KLASSE
Dette skoleåret er det primærnæringene som er det sentrale. Vi setter av 2 dager i juni til besøk på gårder og til tømmerdrifter for å se på ulike driftsformer. Det faglige ansvaret for disse dagene, er det skog- og landbrukskontoret som har.

8. KLASSE
I 8. klasse er det egenpraksis gjennom utplassering i arbeidslivet i 2 uker som er det sentrale.

Hovedtyngden av våre elever er da plassert i serviceyrker. Elevene velger selv arbeidsplass ut fra sine interesser. Etter utplasseringa skriver elevene en yrkesrapport som er en del av norskpensumet i 9. klasse. Før elevene går ut i arbeidslivet vil norskundervisninga være preget av denne rapporten i form av sjangerlære (dagbok, intervju, referat m.v.).

9 KLASSE
Her er yrkesorienteringa to-delt. Den ene delen er knyttet til opptak til de videregående skoler og Reform 94. Elevene får da besøke en videregående skole i tillegg til at vi får besøk fra flere forskjellige skoler som presenterer sine grunnkurs. I tillegg orienterer undertegnede om Reform 94 og reglene for opptak til de videregående skoler og Folkehøyskolene.

Den andre delen av yrkesorienteringa kaller vi UKE x (i 1997 UKE 8). I løpet av den uka får elevene besøke Åmot kommune (Rådhuset), Rena Karton A/S og Terningmoen (når Rena Leir blir ferdig "flytter" vi dit). Felles for disse arbeidsplassene, er at det blir orientert om hvilke arbeidsplasser som finnes, framtidige behov og krav til utdanning. I tillegg får elevene anledning etter eget ønske møte representanter for 4 ulike yrker de kan tenke seg å utdanne seg til. Til sammen bruker vi 5 skoledager til dette.

rådgiver

 
 
[7B | Rena | Musikk | Sport | Data Meninger | Fritid | Forside]
 
Copyright ©7B avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.