Klage på standpunktkarakterer

Standpunktkarakter er karakterer som blir gitt ved avslutningen i opplæringen i fag som skal føres på vitnemålet. I forbindelse med fastsettelse av standpunktkarakterer har elevene klagerett. Merk at dette ikke bare gjelder fagene til avgangselevene på 10. trinn, men også andre fag som er avsluttende – både på 8. og 9. trinn; valgfag, musikk og mat og helse.

 

Valgfag

Høsten 2013 ble det gjeninnført valgfag på ungdomstrinnet. Elevene skal i utgangspunktet ha en standpunktkarakter i valgfag på 10. årstrinn eller på det trinnet valgfaget avsluttes. I de tilfeller eleven velger et valgfag på 8. trinn og et annet på 9. trinn, settes standpunktkarakter etter 8. trinn. Denne karakteren kan det klages på etter § 5-1 jf. § 5-12. Klagen skal da behandles etter at den er satt på 8. trinn. Det vil ikke ha betydning for klageadgangen at eleven kan velge faget på nytt på 10. trinn. Dersom eleven på 10. trinn velger samme valgfag som på 8. trinn, vil karakteren fra 8. trinn bli strøket, og det er standpunktkarakteren fra 10. trinn som føres på vitnemålet.

 

Les mer om klagerett og standpunktvurdering:

Fylkesmannen i Hedmark - informasjon om klagerett på standpunktkarakter

Udir - standpunktvurdering

Udir - sluttvurdering

Lovdata – Klage på vurdering

 

Standpunktkarakter i orden og oppførsel

Dersom du ikke har fått karakteren God i orden og oppførsel, skal du ha fått et skriftlig varsel.
Hvis du klager på karakteren din, skal skolen legge ved uttalelser fra kontaktlæreren din og rektor når klagen sendes til Fylkesmannen.
Du (eller dine foresatte) skal ha kopi av alle dokumenter.
Skolen skal legge ved følgende dokumenter:
- en fyldig begrunnelse for karakteren
- hvilke tiltak skolen har gjort for at du skulle ha mulighet til å rette karakteren
- hvilke karakterer du har fått i orden og oppførsel tidligere
- opplysninger som viser at du og dine foresatte har mottatt varsel om faren for at ordens- og oppførselskarakteren kan bli satt ned
- utskrift av protokoll som viser hvordan skolen har behandlet saken, eventuell korrespondanse med hjemmet, og annen relevant dokumentasjon
- kopi av ordensreglementet på skolen

Hvis Fylkesmannen kommer til at det er grunnlag for å gjøre om skolens vedtak, er det Fylkesmannen som fastsetter ny karakter på grunnlag av de opplysningene som foreligger. Fylkesmannens avgjørelse er endelig.