Informasjon til foresatte på 10.trinn

                                                                                                                                                                                                          

Standpunktvurdering i musikkfaget for avgangselever vår 2011

                                                                                                                                Rena, 21.01 2011

 

Elevene på 10. trinn vil få sin standpunktkarakter i faget musikk etter 1. termin, høst 2010. Standpunktkarakteren settes etter den kompetansen eleven har vist gjennom perioden faget har vært undervist og spesielt den sluttkompetansen eleven viser ved avslutningen av opplæringen. Skolens lokale læreplan for faget bestemmer når de ulike kompetansemålene er blitt gjennomgått.

Standpunktvurderingen skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen (§§ 3-3 i forskrift til opplæringslova). Standpunktkarakteren skal ikke være noe "gjennomsnitt" av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes (§ 3-7 i forskrift til opplæringslova). Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget.

 

På alle standpunktkarakterer har eleven mulighet til å klage, se eget skriv om klagerett. Dersom eleven klager må det følge med en faglig begrunnelse om hvorfor eleven mener at standpunktkarakteren er feil i forhold til vist kompetanse. For mer utfyllende opplysninger om fagets kompetansemål les læreplanen for musikkfaget på utdanningsdirektoratet sin hjemmeside, www.Udir.no

Spesielt for dette trinnet er at det har vært mange faglærere inne i løpet av den perioden faget har vært undervist. Når standpunktkarakteren nå settes vil det være etter en treårsplan (vedlegg 1) med utgangspunkt i kompetansemål og vurderingskriterier satt for faget (vedlegg 2). Begge vedleggene vil du finne på skolens hjemmeside: http://www.amot.gs.hm.no

 

Med vennlig hilsen

Åshild Vassend Holm