Åmot ungdomsskoles nettsider!


 

Allerede fra den første samlingen av elevrådet i høst kom det opp spørsmål, som raskt ble gjenstand for drøfting blant elevene. Hvordan kan elevene påvirke og være bidragsytere i forhold til skolens virksomhet? Hvordan kan elevene få innflytelse på det pedagogiske, faglige, sosiale arbeidet ved skolen samt hvordan elevene kan være med å bidra til å endre og påvirke det fysiske miljøet, både inne og ute?

Det var med dette som utgangspunkt vi inviterte Tone Gerd Bratland fra Statens utdanningskontor i Hedmark, for å hjelpe oss å komme videre i arbeidet med elevmedvirkning. 


Tone Gerd har ordet..

Tone Gerd fra Hedmarksprosjektet kommer
Torsdag den 12. september var alt klart for kurset. På forhånd hadde hver klasse ved skolen funnet fram til fem representanter, inkludert tillitsvalgt og vara, som skulle delta på kurset. Vi la vekt på å få med et bredest mulig utvalg av elever ut ifra frivillighet. Elevene grupperte seg i grupper på fem ved hvert bord, og et kriterium var at alle klassetrinn skulle være representert ved hvert av bordene. Tone Gerd startet så med en kort introduksjon til emnet, deretter ble dagens første drøfting satt i gang. Teamet for den var: Hva vil det si å være tillitsvalg, og hva er den tillitsvalgtes oppgave? Deretter skulle elevene ta for seg positive og negative ting ved skolen vår og senere gjøre greie for hva de kunne tenke seg å gjøre for å bedre virksomheten ved skolen på ulike områder. Her var det viktig at elevene ikke skulle la seg styre av begrensninger utenfra, som for eksempel økonomi og ressursspørsmål. Blant de positive forhold ved skolen nevnte elevene:

  • Skolens hjemmeside
  • Rask Internett
  • Alle aktivitetsdagene med sport og friluftsliv skolen har arrangert i høst


Mange forslag...

Kreative forslag
De momentene som kom fram i den siste drøftelsen ble gruppert i noen hovedpunkter og hver gruppe fikk hvert sitt moment å jobbe videre med. Noe av det elevene så nærmere på var bruken av arbeidsplaner og arbeidstimer, skateboardpark, kantinesituasjonen og biblioteket. Elevene kom her med en rekke interessante synspunkter som elevrådet kan ta med seg i det videre arbeidet. Et av forslagene som engasjerte mest var kanskje da bibliotekgruppa foreslo å flytte biblioteket og samlokalisere dette med datarommet – og etablere et ”mini læringssenter”. Dette skulle de få til ved å slå ned vegger, flytte klasserom, grupperom og ominnrede datarommene.  

Viktig prosess startet
Alt i alt så det ut til at elevene hadde en fin og lærerik dag. Det ble luftet mange spennende tanker, samtidig som vi fikk satt elevmedvirkning på dagsorden. Så gjenstår det bare å se hvordan det utvikler seg videre og hvordan elevene ønsker å sette sitt preg på skolens virksomhet. Takk også til Tone Gerd som hjalp oss i å komme i gang med denne prosessen og å sette fokus på elevens rolle, muligheter og ansvar i så måte.

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no