Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Som første! skole i verden vil det bli satt i gang et storskalaprosjekt med pocket PC ved Åmot ungdomsskole der alle elever og lærere på 9. klasse trinnet ved skolen vil få pocket PC (lomme PC) med innebygd wlan kort (trådløst nettverkskort med Internett tilgang).

I konkurranse med flere andre skoler har Åmot ungdomsskole blitt valgt ut som prosjektskole av ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning). Bruk av lomme PC vil for lærere og elever stille skolen ovenfor nye og utfordrende måter å lære på, og i et slikt prosjekt vil pedagogikken måtte stå i fokus.

Pedagogisk god bruk
Lærerne på det involverte trinnet skrev i prosjektsøknaden at de tror at et prosjekt med pocket PC kan føre til nye og bedre samarbeidsmåter mellom lærere og elever. Det ble også framhevet at elever og lærere gjennom konkrete prosjekter også kan lære å jobbe sammen i utfordrende aktiviteter hvor ansvar for egen læring, samarbeidslæring, prosjektbasert læring er viktig og i et miljø der også lek og moro står sentralt. 

Det er særlig Internett som har gitt skoler over hele verden nye pedagogiske muligheter de siste årene og Internett tilgang er en forutsetning for prosjektet. Gjennom bruk av Internett vil man i prosjektperioden vektlegge: 

 • Publisering av elevarbeider med multimedia innhold på nettet, også innhold spesielt tilpasset pocket PC
 • Bruk av Internett som informasjonskanal
 • Planer for klassene på nett
 • La elevene få tilgang til digitale læringsressurser og læremidler
 • Kommunikasjon (e-post og andre kommunikasjonsmåter som chat og ev. videokonferanser)
 • Synkronisering av elevarbeider gjort med pocket PC mot elevenes digitale mapper. Her vil pocket PC fungere som klient mot skolens server og elevens hjemmeområde på skolens server.

Andre måter å bruke pocket PC på som man vil undersøke bruk av er:

 • Mobilt bibliotek (e-bøker)
 • Feltarbeid (her finnes mye amerikansk programvare). Passer det i Norge? Regneark vil kunne være svært nyttig.

Skolen har gjennom redaksjonsansvaret for Ungdomsavisa i desember måned to år på rad dekket begivenheter i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris. Gjennom dekningen av disse begivenhetene de siste to åra og ny dekning dette år, sitter skolen faktisk på svært mye arkivmateriale i form at tekst, lyd og film. Dette materialet kan brukes i undervisningen i mange sammenhenger f. eks. ved å utvikle digitale læremidler innenfor temaer som krig/fred og rikdom/fattigdom.

Samarbeid og refleksjon over eget arbeid og praksis
I prosjektsøknaden ble det framhevet at et prosjekt med pocket PC-er kan bidra til å øke samarbeidet mellom elevene, og at det med stor sannsynlighet vil føre til bedre og tettere samarbeid lærer/elev. Begge parter vil måtte erfare og vinne erfaringer i hvordan pocket PC kan bringe større mobilitet og fleksibilitet inn i skolehverdagen. Vi ser også store muligheter i at lærere og elever faktisk kan lære sammen og jobbe sammen på et likeverdig nivå i mange sammenhanger.

Prosjektet vil bli en del av det vanlige pedagogiske opplegget ved skolen og integreres inn i skolens PILOT satsning.  

Alle skolens lærere er nå inne i en prosess, som en del av PILOT prosjektet, hvor man setter fokus på læring og bruk av digitale mapper i en ny digital verden. I en slik skolehverdag blir det viktig at både lærere og elever må reflektere over egen praksis og eget arbeid. Vi håper på og vil arbeide for at prosjektet vil videreutvikle:

 • Elevers refleksjon over egen læring, egne læringsstrategier og egne læringsprosesser
 • Læreres refleksjon over egen praksis og egen veiledning i en digital verden
 • Argumentasjon som drivkraft i læring med hensyn til bruk av håndholdte PC-er. Vi vil ta elevene på alvor og trekke dem inn muntlig og skriftlig i diskusjoner om hvordan pocket PC-er kan bidra til økt læringsutbytte eller ikke.

Fleksibel læring og organisering (mobil-læring)
Pocket PC-er kan i større grad enn vi hatt muligheter til fram til nå, smelte sammen læring i skolen og læring utenfor skolen. Elevene vil få et arbeidsredskap som de kan bruke til læring både på skolen og utenfor skolen - enten det er i ”skoletida” eller i ”fritida”. Det er det Bridget Somekh på ITU konferansen 2002 kalte for Learning unlocked from school (Powerpoint). Elever og lærere vil operere på forskjellige læringsarenaer. Læring skjer ikke bare på skolen, men i nesten alle sammenhenger.

Det er et selvsagt ønske at alle elever hjemmefra kan få tilgang til ressurser og mapper som ligger på skolens Intranett. Mange elever har denne muligheten og blir oppmuntret av sine foreldre/foresatte til å logge på, bruke Internett, lagre i Classfronter (som skolen bruker) osv. Andre elever har ikke hjemmedatamaskin med Internett. For disse elevene vil en håndholdt på mange måter erstatte denne muligheten. De kan ta med seg skolearbeid hjem og dagen etter synkronisere sitt arbeid til sitt eget område på skolens server. En håndholdt datamaskin vil slik fungere utjevnende og utjevne digitale skiller.  

Det beste er selvsagt alle elever har tilgang til læreressurser og kommunikasjon uansett hvor man er, men slik er ennå ikke verden. 10 til 20 % av elevene faller ennå utenom med tanke på egen maskin hjemme og spesielt Internett tilgang. 

Pocket PC-er kan pga. av sin størrelse ha bedre muligheter og gir flere muligheter på flere områder enn andre typer maskiner: 

 • Pocket PC er mye lettere å ta med seg enn en bærbar. Undersøkelser fra utlandet viser faktisk at bærbare pc-er kan være ”for tunge” i mange sammenhenger.
 • Gruppestørrelse kan variere etter behov i forhold til oppgave og vanskelighetsgrad.
 • Man kan ha større muligheter til å gjøre skolehverdagen mer fleksibel. Man er ikke bundet til bestemte rom når man skal utføre en oppgave. I det hele tatt vil det ikke spille noen rolle hvor man befinner seg.
 • Håndholdt PC har ikke ventetid. Den skrur seg på umiddelbart.

Samtidig som dette blir framholdt, må man være oppmerksom på at bruk av pocket PC- er må sees i sammenheng med bruk av stasjonære og bærbare pc-er - det ene utelukker det andre. Filmredigering egner seg ikke på en pocket PC, men på den annen side kan gjerne resultatet av filmingen og redigeringen tilrettelegges for pocket PC.

Framdrift og kreativitet
I løpet kort tid vil skolen få trådløst nettverk i tillegg til det eksisterende som er basert på kabel. Elevene er allerede involvert i prosjektet, og de vil også være medansvarlige for drift og vedlikehold gjennom egen TK gruppe (teknisk kompetansegruppe).

Så fort som mulig i januar måned vil det bli arrangert en workshop ved skolen der alle involverte - elever, lærere, foreldre og forskere i prosjektet - vil delta.

Vi ber alle, som er involverte i prosjektet, allerede nå tenke på innovativ og framtidsrettet pedagogisk bruk av pocket PC med tanke på den kommende workshopen. Sammen kan vi skape en ny og inspirerende skolehverdag.
 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no