Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

UTTALELSE FRA ÅMOT UNGDOMSSKOLE

I avisene Østlendingen og HA 27/1-05 kommer Høyres representant i formannskapet med grove beskyldninger mot virksomhetsleder og lærere ved ÅUS. Det ble hevdet at skolen har manipulert elevene til boikott av Nasjonale prøver. Dette avviser vi på det sterkeste.

 • Vi oppfatter innholdet i utspillet fra representanten fra Høyre, i formannskapsmøte i Åmot Kommune onsdag 26.01.05, om at lærerne har påvirket elevene i sitt valg som meningsløse.
 • Det synes som om representanten ikke har forstått at når en elev unnlater å besvare en prøve så vil dette få innvirkning på den totale vurderingen i faget, mens det ikke nødvendigvis vil få konsekvens i ordens- eller oppførselskarakteren. Det som er viktig å få med seg her er at dette kan slå ut i negativ eller positiv retning. Denne informasjonen ble gitt til elevrådet og til representanten på telefon. (I ettertid viser det seg at innholdet i brevet kanskje ikke stemmer, jfr. advokat og ekspert på skolejuss, Jørgen Wille Mathiassen)
 • Skolen bestemte i møte mandag 24.januar at en slik boikott ikke skulle ha innvirkning på karaktersettingen i orden og oppførsel. Denne informasjonen ble videreformidlet til elevrådet. Som i alle andre sammenhenger plikter skolen å informere elevene om forhold som angår elevenes skolesituasjon.. Skolen oppfatter ikke dette som påvirkning eller manipulering av elevene, men heller en praksis ovenfor dem i form av ærlighet og åpenhet. Det blir helt feil å henge ut kontaktlæreren for elevrådet for å ha gitt denne type informasjon. For å unngå fare for å styre debatten forlot kontaktlæreren elevrådsmøtet etter å ha gitt følgende informasjon: 1) En boikott vil kunne få konsekvenser for fagkarakter, 2) En boikott vil ikke få noen konsekvens for ordens- og oppførselskarakter, 3) Brev fra Kristin Clemet om ikke å boikotte prøven ble lest høyt, 4) Elevene ble anbefalt å lage et skriv til elever/foreldre og skolen dersom det ble vedtatt en boikott. Virksomhetsleder mener at vedkommende lærer har opptrådt meget ryddig og korrekt.
 • I samtalen med representanten ble det også gitt opplysninger om at vi i ettertid, når vi så hvor mange som boikottet prøven, ville vurdere på nytt om vi skulle sette ned elevene i ordens- og oppførselskarakter. Dette blander han tydeligvis sammen med fagkarakteren
 • Til prøven på torsdag ble det informert elevrådet om at skolen synes elevene hadde markert sitt syn på de nasjonale prøvene gjennom boikotten på tirsdag og at en videre boikott av de nasjonale prøvene ville kunne påvirke ordens- og oppførselskarakteren.
 • På prøven torsdag avla 6 av 47 elever prøven til tross for at skolen gav denne informasjonen. Dette må vel rimelig klart vise at elevene er i stand til å ta egne standpunkt og valg.
 • Skolen har gjennomført prøvene slik de skal og alle elever har vært til stede i hele prøvetiden.
 • All informasjon om nasjonale prøver er delt ut fortløpende til elever og foresatte så fort den har blitt mottatt på skolen. Informasjon om konsekvenser ved boikott ble lagt ut på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet torsdag 20.januar og ble videresendt til foresatte tirsdag 25.januar. Brosjyren ”Nasjonale prøver 2005 – informasjon til elever og foresatte” fra Utdanningsdirektoratet ankom Åmot Ungdomsskole 26. januar og ble delt ut samme dag. Skolen tar derfor ikke selvkritikk i forhold til måten foresatte ble informert.
 • Alle lærerne ved Åmot Ungdomsskole prøver å etterleve kommunens bærende prinsipper om Åpenhet, Ærlighet og Etterrettelighet, som vi også har gjort i denne sak.
 • I denne saken føler vi oss personlig uthengt av en enkeltstående politiker som har problemer med å akseptere de beslutninger som tas.
 • Hvis representantens utspill støttes av de øvrige politikere i Åmot Kommune mener vi at dette er med på å undergrave skolens og lærernes fullmakter og autoritet.
 • I en periode hvor det er så hektisk med budsjettnedskjæringer, krav til effektivitet og endringer i skoleverket håper vi at vi slipper flere slike utspill og ber om arbeidsro!
 • Lærerne ved Åmot ungdomsskole ønsker seg en debatt om skolen i Åmot og stiller gjerne opp i en slik sammenheng.

 

Åmot Ungdomsskole

28.01.05

Geir Svehagen
Virksomhetsleder

Kjetil Grunt
Klubbleder Utdanningsforbundet ÅUS

 
 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster