Åmot ungdomsskoles nettsider!

 


R
eferat fau-møte  02.12.2003

DATO:      06.12.03

Til stede: Marie Solheim Edin, Solveig Halseth og Per Skaare.

Meldt forfall: Finn Westgård, Laila Skaret og Kari Hansen

Kommentar fra leder: Det er viktig at medlemmene melder fra om at de ikke kan delta på FAU-møter. Med så liten deltagelse som i dette møtet blir vår evne til å gjøre vedtak og komme med uttalelser svekket.

Sak 1. Juleball

Juleballkomiteen på skolen har sendt forespørsel om bidrag. FAU har tidligere innvilget kr. 1000,- til dette formålet.

FAU stiller spørsmålstegn på at skolen tar en dag fri i forbindelse med arrangering av juleball, og ønsker en kommentar fra skolens ledelse på dette.

Sak 2. Datarom tilgjengelig på kveldstid

FAU har mottatt henvendelse fra skolen på tilbud om å gjøre datarommene ved skolen tilgjengelig på kvelden for både elever og forledre. Dette forutsetter at foreldrene sikrer en tilfredstillende vaktordning  og sikrer at reglene for databruk overholdes.

FAU er meget positive til dette og ønsker å sette i gang en ordning fra januar 2004.

FAU ønsker å forsøke dette som en prøveordning med en kveld i uka. dette kan utvides hvis det er ønskelig og tilstrekkelig mannskap melder seg vedr. vaktliste.

Foreldrene vil organisere seg ved at hver enkelt klasse tar ansvaret for sin måned. Klasse 10 A starter i januar, februar klasse 10 B, mars 9 A osv.

FAU representanten i den enkelte klasse tar ansvaret for å lage en vaktliste som sikrer at minst  2 foreldre er til stede på datakvelden hvor de har ansvaret for vaktordningen. Dvs. i hovedsak å låse opp og igjen samt overvåke slik at deltakerne bruker de rom som skal benyttes. FAU vil i samarbeid med skolen utarbeide en instruks for hva som pålegges foreldrene som har vakt.

FAU utfordrer elevrådet til å utarbeide tilsvarende ”vaktliste” hvor 2 elever tar på seg ansvaret for at datareglene blir fulgt, samt kunne bistå deltagerne i bruken av data.

FAU vil også utfordre elevrådet til å kunne arrangere temakvelder på enkelte av datakveldene hvor deltagere kan få innføring  i bruk av spesielle programmer,  evt. bruk av Internett.

Sak 3 Satsingsområder:

Økt  trivsel på skolen ansv. Marie Edin Solheim

Økt oppslutning på foreldremøtene, jfr. referat fra 12.11.2003 ansv. Elisabeth Ilsaas

Kjøreplan for skoletur  i skolen regi. ansv. Finn Westgård.

Dette er områder FAU ønsker å bidra på i dette skoleåret. FAU vil for egen del arbeide mer med disse sakene, og ønsker å ta opp disse saken i Samarbeidsutvalget ved skolen slik at ideene kan luftes og opporganiseres. Det skal avholdes et møte i Samarbeidsutvalget  rett over jul og FAU tar sikte på å presentere de ulike områdene overfor Samarbeidsutvalget på dette møte.

De få deltakerne i FAU benyttet noe av møte til å befare skolens bygningsmasse for å få ideer til satsingsområde ”økt trivsel”

 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no