Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Referat fra møte i FAU Åmot ungdomsskole 3.2.2004

Til stede: Solveig Halseth, Kari Hansen, Elisabeth Ilsaas, Knut Mikkelsen, Jon Mørstad, Trond Scheistrøen, Per  Skaare, Laila Skaret, Marie Edin Solheim og Finn Westgård

Sak 8 FAUs økonomi

Saldo på konto er pr. i dag kroner 22-23000. Overføring til de respektive konti etter arbeidet med birkebeinerrennet er ikke avsluttet, når dette er gjort vil saldoen være omkring kroner 10-12 000,-.

Til enhver tid skal det stå kroner 10 000,- på en konto som skoleledelsen disponerer for å dekke kostnader til skoletur for de som ikke har mulighet til å klare det selv. Denne summen kommer i tilegg til saldoen på kr 10-12000,-

FAUs inntekter er 20% av alle inntekter i forbindelse med Birkebeinerrittet/rennet. I tillegg sendes det ut giro slik at foreldre har mulighet til å betale en frivillig kontingent til FAU. Kontingenten ligger på kroner 100,- for enkelt elever og kroner 150,- for to eller flere.

Sak 9 Foreldremøter

Det ble noe diskusjon rundt hvordan en kan få foreldremøtene til å engasjere mer og få flere foreldre til å delta. En ide er å ringe rundt til foreldrene rett før møtet for å minne dem på foreldremøte. Dette vil det bli arbeidet mer med i arbeidsgruppen som har ”økt kvalitet på foreldremøter” som tema

Sak 10 Nattravner

Stig Nordby er nå ansvarlig for nattravnene, foreløpig er det Trond Scheistrøen som har lister osv. Det er ikke sendt ut nye lister, de vil bli sendt ut i god tid før nattravn-tjenesten starter igjen. Det er behov for flere nattravner. Det ble bestemt at Stig Nordby og Trond Scheistrøen skal delta på førstkommende foreldremøter for å orientere og oppmuntre foreldre til å ta på seg å gå som nattravn.

Sak 11 Arbeidsgrupper

Det er opprettet arbeidsgrupper med utgangspunkt i FAU sine forslag til tema. I tillegg har skolen opprettet noen med utgangspunkt i det de ansatte ser som viktige forhold å ta fatt i. Det er satt ned noen tidspunkt som de skal treffes, dette er mulige treffpunkter, det er opp til gruppene å bruke den tid de har behov for. De gruppene det er snakk om er som følger: Økt kvalitet på foreldremøtene, Skoleturer, Skolemiljø, Bruk av datarom for elever på kveldstid. De tre første gruppene er ledet av medlemmer av FAU, mens bruk av datarom er FAU deltaker. I tillegg har skolen opprettet grupper som skalta for seg følgende forhold: Spisefri ordningen, Min opplæringsplan, Felles pedagogisk plattform, Ombygging/rehabilitering.

Det er et ønske fra elevrådet om at datarommet kan være oppe en kveld pr. uke, FAU stiller seg positiv til å stille vakter slik at dette kan la seg ordne.

Neste møte er 2.3.2004 kl 19.00 på ÅUS.
 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no