Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Referat fra møte i FAU: 03.05.2004

Noen av medlemmene i FAU hadde meldt forfall til møte, men det var flere som ikke hadde gitt melding om at de ikke kom. Møte ble avholdt samtidig med datakveld på skolen.

10. kl. avslutning

9 kl. vil som tidligere år bistå 10 kl. i sin avslutning. Etter fjorårets avslutning har FAU utarbeidet tydeligere retningslinjer mhp. arbeidsoppgaver. Disse er tidligere oversendt skolen og lagt inn i permene til klassekontaktene. Elisabeth Ilsaas er 9 kl. kontaktperson og vil selv kontakte skolen i forbindelse med avslutningen.

Nattravnere

Vaktliste for når nattravnere skal gå er utarbeidet. Hvor lang sesong og om det vil bli gått nattravn både fredag og lørdag vil være avhengig av hvor mange som melder seg. Knut Mikkelsen følger opp dette arbeidet.

Satsingsområder

 FAU har denne vinteren arbeidet med 3 satsingsområder. Dette har vært ”økt kvalitet på foreldremøter”, ”bedre det fysiske miljø på skolen” og ”fastere opplegg rundt skoleturer”.

Det eneste område det har skjedd noe på er vedr. det fysiske miljø. Det ble forsøkt  satt ut 2 sofaer for å gjøre det hyggeligere inne på skolen. Disse sofaene er nå tatt vekk fordi noen få navngitte  elever hoppet i dem og skjøv dem rundt i korridorene. FAU stiller seg meget skeptisk til at skolen velger å ta ut sofaene og straffe alle elever kollektivt, framfor å ta de elever som utfører handlingen.

Innenfor de andre 2 områdene har ikke FAU fått noen tilbakemelding etter at skolen selv skulle ta hånd om områdene og jobbe videre med dem. Det skal nevnes at kvaliteten på foreldremøter var et område også FAU engasjerte seg på i fjor sammen med skolen, uten at det har skjedd noe eller gitt resultater.

Er det lagt til grunn feil arbeidsform når resultatene av slik jobbing gir så lite, eller er ikke skolen interessert i denne form for foreldreengasjement?

Satsingsområder og arbeidsform er tema til neste FAU-møte.

Neste møte er: tirsdag 1 juni kl 19.00
 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no