Åmot ungdomsskole.


"Jenter på veven" er et forsøksprosjekt med støtte fra KUF. Vi har vært prosjekt skole siden 1996. Til sammen har vi fått kr 175000,- i støtte. Nedenfor blir det gitt en nærmere beskrivelse av prosjektet.

"Jenter på veven" er navnet vi har valgt på prosjektet jenter og IT. Ordet veven symboliserer spindelvev og skal dermed symbolisere Internet.

Bakgrunn
I Åmot kommune ligger Høgskolen i Hedmark, avdeling Rena. Informatikk er et av de viktigste studiene ved høyskolen. Datakompetansen ved høyskolen i Hedmark vil det være naturlig å utnytte til støtte for vårt prosjekt, og 5 av skolens kvinnelige lærere vil dette skoleåret ta studiet ADB1 for lærere og datakompetansen hos skolens kvinnelig lærere vil øke sterkt.

Åmot ungdomsskole er en ungdomsskole med 6  klasser med totalt 135 elever og 24 lærere.

I prosjektet ønsker vi å se på virkningen av IT opplæring for alle  klassene ved skolen. Spesielt er vi opptatt av hvordan jenter vil ta i bruk informasjonsteknologien. Og vi ønsker å bryte en tendens til at guttene blir ledende på dette feltet.

Vi tror også at jenter har en annen tilnærming til bruk av data, og at dette er viktig å ta i betraktning når en skal satse på innføring av informasjonsteknologi i skolen.

Vi er  opptatt av å skaffe oss kunnskap om hvordan IT kan tas i bruk og hvilke muligheter IT gir for for å fremme læring og utvikling hos elevene.

Vi vil bevisst organisere undervisningen slik at gutter ikke får fordeler, større oppmerksomhet, bedre tilgang på utstyr osv.

Hovedmålet for prosjektet er at elever og lærere blir personlige IT-brukere, og lærer å bruke IT som et naturlig verktøy i læringsprosessen i alle fag. Elevene skal lære å finne informasjon og evaluere informasjon. De skal tenke kritisk og arbeide effektivt i grupper. De skal presentere ideer og tanker muntlig, skriftlig og ved hjelp av multimedia.

Vi vil legge vekt på at elevene føler at de er bidragsytere når de legger ut aviser, hjemmesider osv. på Internett, og at de har sin egen identitet og sitt eget lokalsamfunn som basis for kommunikasjon med andre skoler og elever på nettet.

Prosjektide
Hva vi vil gjøre:

 • Organisere deler av undervisningen i egne jentegrupper.
 • Klassene skal lære tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogrammer, bildebehandlingsprogram og søk på Internett.
 • Vektlegge kommunikasjon, ikke teknikk.
 • Prøve ut metode: Net Meeting – få kontakt med andre skoler på nettet.
 • Ta i bruk e-post. Få "pen pals".
 • Bruke Internett aktivt.
 • Kartlegge hva jenter er opptatt av på nettet.
 • Arrangere jentekvelder.
 • Arrangere mødrekvelder.
 • Delta i Netdays99.
 • Elevene skal lære å lage Internett sider.
 • Elevene skal aktivt delta i redigering og utforming av skolens hjemmesider.
 • Bygge opp et lokalt ressursmiljø ved Åmot ungdomsskole.
 • 10A og 10B skal lage litterær særoppgave og bruke Internett aktivt for å finne opplysninger om norske forfattere, og oppgaven skulle skrives inn ved hjelp av tekstbehandling.

Hva vil vi finne ut:
Vi vil finne ut hvordan dette vil påvirke arbeids- og læringssituasjonen i forhold til kvalitet på undervisning, læring og læringsresultater.

 • Vi vil spesielt undersøke kjønnperspektivet; hvordan jenters og gutters holdning til og bruk av PC endres.
 • Vi vil følge utviklingen av selvstendighet og sosialt samspill elevene imellom underveis ved bruk av denne arbeidsmåten.
 • Vi vil undersøke hvilke muligheter IT gir for å fremme læring og utvikling

Forutsetninger for prosjektet

Elevforutsetninger
Alle skolens klasser.

Materiell
Skolen har fast Internett forbindelse gjennom Uninett, egen web server og alle skolens 45 datamaskiner er koblet i nettverk. Skolen har 2 digitale foto apparater og 2 såkalte "web cams" som muliggjør videokonferanser.

Personale
Alle skolens lærere.

EDB-kompetanse
Skolens IT ansvarlige engasjeres til drift og vedlikehold av nettet. Daglig veiledning av elevene utføres av skolens ressurspersoner og IT ansvarlige. Svært mange av skolens lærere har kompetansegivende datautdanning

Prosjektledelse
Utforming og design, kvalitetsstyring, kartleggingsundersøkelser, markedsføring, prosjektstruktur, prosjektstyring og ledelse, koordinering, økonomi, kontakt med myndigheter og eksterne instanser, rapportering og erfaringsformidling

Styringsgruppe
Skal bestå rektor og undervisningsinspektør

Arbeidsmåter og innhold

Prosjektet skal undersøke hvordan gutter og jenter bruker PC før prosjektstart, og hvordan bruken utvikles og endres i prosjektperioden. Det ligger til grunn for prosjektet en tanke om at IT vil bidra til å bedre elevers læringssituasjon og at en vil legge mer vekt på følgende momenter:

 • Individuell tilpasning i stedet for kateterundervisning
 • Utvidet tilgang til informasjon gjennom Internett
 • Aktiv læring i stedet for passiv
 • Større vekt på sjølstendig bearbeiding av informasjon
 • At datamaskinen blir et naturlig
  arbeids- og kommunikasjonsredskap.

Prosjektet skal være elevsentrert, og vil i stor grad basere seg på konseptet "learning by doing". En skal ikke undervise ved å tilføre alle elever likt innhold til alle tider. Vi vil utnytte at barn/ungdom er aktive i læringsprosessen. Stort sett vil standard programvare bli brukt slik som tekstbehandler, HTML editorer, billedbehandlingsprogrammer, regneark, presentasjonsprogrammer osv. Datamaskinene skal ikke være opplæringsmaskiner. Vi håper i prosjektet at elever skal lære med en datamaskin, ikke av en datamaskin. Elevene skal være bidragsytere, ikke bare mottakere. De skal skrive og uttrykke seg, men også søke og finne. Kort sagt det Per Dalin i en kronikk i Aftenposten av 06.04.99 kaller "Fra undervisning til læring".

Vi har satt opp prosjektets innhold innenfor 3 kategorier; pedagogikk, organisasjon og teknologi.

Pedagogikk
Vi vil undersøke om bruk av datateknologi kan stimulere samarbeidslæring, bidra til bedre prosjektoppgaver, kritisk og kreativ tenkning og ikke minst – mer motiverte og interesserte elever. Skolen er ENIS skole og ENIS skal være et nettverk av europeiske skoler for å kunne utføre pilot prosjekter i bruk og utvikling av IKT (informasjons- og kommunikasjons teknologi). Et internasjonalt perspektiv er også viktig i vår satsning. "Jenter på veven" prosjektet har vist oss at jenter har en annen tilnærming til data enn gutter. Dette vil være viktig å ta med oss videre.

Organisering
Vi vil undersøke om bruk av datateknologi gjør det nødvendig å se på hele organiseringen av skolehverdagen slik som timeoppsett, åpningstider, friminutter osv. Finnes det organisasjonsformer tilpasset datateknologi som frigjør energi både hos elever og lærere og dermed skaper en bedre hverdag for alle med tilknytning til skolen?

Teknologi/verktøy
Teknologien kan aldri bli hovedsaken i skolen, men likevel vil anvendelse av ny teknologi som stadig kommer, sette oss ovenfor stadige nye utfordringer. Vi må stadig lære ny teknologi å kjenne med tanke på å kunne bruke den i en skolesammenheng. Vi ser f. eks. trådløse nettverksforbindelser og bruk av bærbare datamaskiner som nyttige hjelpemidler i IKT sammenheng. Ny Internett teknologi, bl.a. med bruk av multimedia, er også i rask forandring, og vi må stadig vurdere om vi kan ta nytte av dette. Vi vil være åpne for utprøving av ny teknologi og nye Internett anvendelser på ungdomsskolen i samarbeid med private tele- og databedrifter.

Forside | Skolen vår | Prosjekter | Elevsider |
Ansatte | Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 

Les mer: 

Rapport
fra 1997/98.

Rapport fra
1998/99