Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Konklusjon

På bakgrunn av problemstillingen om jenters bruk og meninger om faget og om det fortsatt er en "guttegreie" – og den undersøkelsen vi har foretatt, er vi kommet fram til følgende resultater og konklusjoner:

Det er små kjønnforskjeller når det gjelder spørsmålene om elevene har datamaskiner/Internett hjemme og bruken av disse, selv om vi finner en liten overvekt av gutter her. Positivt var det at bare var 25 elever av de 125 i undersøkelser ikke hadde datamaskin hjemme.

Når det gjelder bruken av data/Internett hjemme, fant vi ingen kjønnforskjeller, og at de aller fleste var flittige data/Internettbrukere.

Skolens satsning på jente/guttekvelder har vært meget vellykket. Spesielt jentene har vært ivrige brukere. Det går videre fram at det er Internett og fri bruk av dette, som er det som trekker elevene, spesielt jentene til disse kveldene.

Når det gjelder hvem som får mest oppmerksomhet og synet på dette, viser det seg at de fleste elevene synes begge kjønn får lik oppmerksomhet. Det er flere som synes at guttene får mer oppmerksomhet enn at jentene får det .Kan/bør jentevinklingen gjøres enda tydeligere?

På spørsmålene om hva en bruker Internett til og hvor ofte det blir brukt hjemme og på skolen, finner vi ingen større kjønnforskjeller, selv om elevene tror at jentene liker best e-mail og at guttene liker best spill.

Elevene er fornøyde med skolens dataundervisning, men ønsker seg først og fremst mer tid på datarommet.

Svarene på spørsmål om fremtidig yrkesutdannelse, var noe uventet, der flere jenter (28 mot 26) var lite interessert i å satse på data. Resultatet her gir grunn til ettertanke, og dette bør undersøkes nærmere hos jentene.

Som sum kan vi si at Åmot Ungdomsskoles jentesatsing hittil har vært vellykket, men at det enda ikke er grunn til å slutte med den. Vi trekker den slutning at data på langt nær er den "guttegreia" som en tidligere har ment det var, selv om resultatene sier at guttene fortsatt ligger litt "foran" jentene. En fortsatt satsing på jentene er nødvendig for å hindre kjønnforskjeller innen data også fremover.

 

Innhold

Forside

Sammendrag

Forord

Forhistorie

Innledning

Presisering

Kartlegging

Spørreundersøkelse

Konklusjon

Kildekritikk

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!