Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Markert digitalt skille mellom norske gutter og jenter - spørreundersøkelse
I forbindelse med den Internasjonale Kvinne-dagen 1999, presenterte IBM resultatene av en ny, nordisk undersøkelse utført av Norsk Gallup. Den viser at norske jenter i alderen 16-24 år bruker PC og Internett mye mindre regelmessig enn guttene i samme aldersgruppe. Også sammenlignet med jenter i Sverige, Danmark og Finland kommer de norske jentene klart dårligst ut. Undersøkelsen bekreftet at det var et markert digitalt skille mellom norske gutter og jenter.

Åmot ungdomsskole har nå vært prosjektskole for jenter og IT i 3 år, og en kan stille spørsmålet. Har vi klart å oppheve eller minke avstanden?

I forbindelse med IT studiet ADB2 ved ved HIH ble det gjort en grundig spørreundersøkelse blant skolens elever om bruk og interesse for data. Resultatene foreligger i prosjektoppgava:

Blir data/Internett en "guttegreie" trass i jentevinkling på opplæringa?

Undersøkelsen påviser at det er få forskjeller når det gjelder gutters og jenters bruk av datamskiner/Internett. Vi gjengir nedenfor konklusjonen på oppgaven.

Konklusjon
På bakgrunn av problemstillingen om jenters bruk og meninger om faget og om det fortsatt er en "guttegreie" – og den undersøkelsen vi har foretatt, er vi kommet fram til følgende resultater og konklusjoner:

Det er små kjønnsforskjeller når det gjelder spørsmålene om elevene har datamaskiner/Internett hjemme og bruken av disse, selv om vi finner en liten overvekt av gutter her. Positivt var det at bare var 25 elever av de 125 i undersøkelser ikke hadde datamaskin hjemme.

Når det gjelder bruken av data/Internett hjemme, fant vi ingen kjønnsforskjeller, og at de aller fleste var flittige data/Internettbrukere.

Skolens satsning på jente/guttekvelder har vært meget vellykket. Spesielt jentene har vært ivrige brukere. Det går videre fram at det er Internett og fri bruk av dette, som er det som trekker elevene, spesielt jentene til disse kveldene.

Når det gjelder hvem som får mest oppmerksomhet og synet på dette, viser det seg at de fleste elevene synes begge kjønn får lik oppmerksomhet. Det er flere som synes at guttene får mer oppmerksomhet enn at jentene får det. Kan/bør jentevinklingen gjøres enda tydeligere?

På spørsmålene om hva en bruker Internett til og hvor ofte det blir brukt hjemme og på skolen, finner vi ingen større kjønnsforskjeller, selv om elevene tror at jentene liker best e-mail og at guttene liker best spill.

Elevene er fornøyde med skolens dataundervisning, men ønsker seg først og fremst mer tid på datarommet.

Svarene på spørsmål om fremtidig yrkesutdannelse, var noe uventet, der flere jenter (28 mot 26) var lite interessert i å satse på data. Resultatet her gir grunn til ettertanke, og dette bør undersøkes nærmere hos jentene.

 

Innhold

Hovedside

Suksess kriterier

Planer høst 98

Erfaringer

Kompetanse
(Med lenker til
4 prosjektoppgaver)

Samarbeid med HIH

arrow.gif (118 bytes)Spørreundersøkelse
(alle elevene)

Respons fra media

Konklusjon

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!