Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Åmot ungdomsskole fikk for skoleåret 1999/2000 tildelt kr 100000,- for å jobbe med implementerings strategier for IKT i skolen.

Prosjektets mål er å utnytte IKT til pedagogisk innovasjon i klasserommene og i skolehverdagen. Vi tror at bruk av datateknologi i klasserommene kan øke potensialet for læring, særlig når det blir brukt i samarbeid elevene imellom, informasjonshenting (Internett) og ved at elevene kan uttrykke sine tanker og ideer. Internasjonale forskningsundersøkelser støtter opp under disse antakelsene. En viktig forutsetning for å lykkes med satsning i datateknologi i skolen, er at lærerne også har kompetanse i IKT innenfor sine fag og ser mulighetene den gir i skolearbeidet og i prosjektarbeid. Det er også viktig å skape forståelse for hvilke muligheter datateknologien gir til andre tilnærminger til kunnskapstilegnelse, for eksempel ved å flytte fokus fra undervisning til læring. Fra kateterstyrt undervisning til å gi elevene et reelt ansvar i sin egen undervisningssituasjon. 

Målet blir da tosidig

a) Elevene skal være i fokus
·       
All undervisning skal gjennomsyres av aktivt arbeidende elever

·        Elvene skal i større grad ha ansvar for egen læring

·        Undervisning tilpasset den enkelte elev

·        Skape positive læringsmiljøer

·        Flytte fokus fra undervisning til læring

·        Læreren skal i større grad være veileder

 

b) Heve alle læreres datakompetanse
·       
Alle lærere ved skolen tilegner seg kompetanse på datakort nivå. Her vil det være aktuelt å se på danske løsninger med alternativt datakort beregnet for lærere som bygger på teamarbeid

·        Lærere med utdannelse innenfor IKT spisser sin kompetanse seg innen et område, f. eks. bruk av multimedia på Internett

·        Alle lærere utvikler kompetanse på tverrfaglig bruk av IKT i prosjektarbeid gjennom prosjekter på skolen

Prosjektets innhold
Prosjektet skal være elevsentrert, og vil i stor grad basere seg på konseptet ”learning by doing”. En skal ikke undervise ved å tilføre alle elever likt innhold til alle tider. Vi vil utnytte at barn/ungdom er aktive i læringsprosessen. Stort sett vil standard programvare bli brukt slik som tekstbehandler, HTML editorer, billedbehandlingsprogrammer, regneark, presentasjonsprogrammer osv. Datamaskinene skal ikke være opplæringsmaskiner. Vi håper i prosjektet at elever skal lære med en datamaskin, ikke av en datamaskin. Elevene skal være bidragsytere, ikke bare mottakere. De skal skrive og uttrykke seg, men også søke og finne. Kort sagt det Per Dalin i en kronikk i Aftenposten av 06.04.99 kaller ”Fra undervisning til læring”.

Vi har satt opp prosjektets innhold innenfor 3 kategorier; pedagogikk, organisasjon og teknologi.

a)      Pedagogikk
Vi vil undersøke om bruk av datateknologi kan stimulere samarbeidslæring, bidra til bedre prosjektoppgaver, kritisk og kreativ tenkning og ikke minst – mer motiverte og interesserte elever. Skolen er ENIS skole og ENIS skal være et nettverk av europeiske skoler for å kunne utføre pilot prosjekter i bruk og utvikling av IKT (informasjons- og kommunikasjons teknologi). Et internasjonalt perspektiv er også viktig i vår satsning. Jenter på veven prosjektet har vist at jenter ofte har en annen tilnærming til data enn gutter. Dette er viktig å ta med oss senere.

 b)  Organisering
Vi vil undersøke om bruk av datateknologi gjør det nødvendig å se på hele organiseringen av skolehverdagen slik som timeoppsett, åpningstider, friminutter osv. Finnes det organisasjonsformer tilpasset datateknologi som frigjør energi både hos elever og lærere og dermed skaper en bedre hverdag for alle med tilknytning til skolen? 

c)      Teknologi/verktøy
Teknologien kan aldri bli hovedsaken i skolen, men likevel vil anvendelse av ny teknologi som stadig kommer, sette oss ovenfor stadige nye utfordringer. Vi må stadig lære ny teknologi å kjenne med tanke på å kunne bruke den i en skolesammenheng. Vi ser f. eks. trådløse nettverksforbindelser og bruk av bærbare datamaskiner som nyttige hjelpemidler i IKT sammenheng. Ny Internett teknologi, bl.a. med bruk av multimedia, er også i rask forandring, og vi må stadig vurdere om vi kan ta nytte av dette. Vi vil være åpne for utprøving av ny teknologi og nye Internett anvendelser på ungdomsskolen i samarbeid med private tele- og databedrifter.

 

Hovedside

Bakgrunn

Prosjektplan

Aktiviteter

Kompetanse

Samarbeidspartnere

Erfaringer

Skolen i media

Konklusjon

Rapporten som 
Wordfil

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!