Åmot ungdomsskoles nettsider!


 

Informasjons og kommunikasjonsteknologi, IKT, er et stort satsingsområde i L97. IKT skal inngå i alle fag som et sentralt element og arbeidsredskap og da også i prosjektarbeid.

"Opplæringa skal medverke til at elevane utviklar kunnskap om, innsikt i og holdningar til utviklinga av informasjonssamfunnet og informasjonsteknologien. Elevane bør utvikle evne til å kunne nytte elektroniske hjelpemiddel og medium kritisk og konstruktivt og som praktisk reiskap i arbeidet med fag, tema og prosjekt….Både jenter og gutar bør stimulerast til
å nytte informasjonsteknologi for å motverke sosial og kjønnsmessig ulikskap i opplæringa… Utviklinga på dette området går raskt. Det er viktig at ein lokalt finn fram til løysingar som gir rom for utprøving, utveksling av røynsler og oppfølging på tvers av faga."

I målene for fagdelen på ungdomstrinnet 8.-10.klasse, heter det:

"Dei skal lære og sjå at skriving er ein veg inn til forståing, oppleving og samhandling med andre, kunne tolke og vurdere innhaldet og verkemidla i tekstar i ulike medium og sjølv bruke medium til å formidle tekstar…… Dei skal kjenne til ulike medium og korleis ulike medium gjer det mogleg å arbeide med og formidle munnlege og skriftlege tekstar, og dei skal kunne vurdere den innverknaden media har på den enkelte og på samfunnet…Elevane skal kunne bruke informasjonsteknologi som eit hjelpemiddel…Elevane skal vere fortrulege med og kunne bruke informasjonsteknologi for å søkje, omarbeide og formidle informasjon…. Elevane skal kunne bruke enkle teknikker innen foto, data og video og reflektere oversymbolbruk og massemedienes visuelle budskap."

 

Visjon

Mål

Innhold

L 97

Entreprenørskap

Evaluering

Budsjett

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!