Åmot ungdomsskoles nettsider!


 

Vi vil jobb for at det skapes en elevbedrift skoleåret 1999/2000 basert på å lage web sider. Her vi bygge på kunnskap skolen skaffet seg gjennom prosjektoppgava

Hva kreves for å etablere et prosjekt ved Åmot ungdomsskole, der målet er en elevbedrift som jobber med web-design?

Entreprenørskap er også vektlagt høyt fra KUF sin side. I utdanningspolitisk utgreiing av Jon Lilletun av 15.04 1999 heter det bl. a:

Gjennom "Entreprenørskap på timeplanen" satsar no fleire skolar på meir nyskapande læringsmetodar. Sentrale mål er å gi dei unge tru på eigne krefter og evner til å ta i bruk lokale ressursar for å skape arbeidsplassar, m.a. gjennom prosjektarbeid eller etablering av elevverksemd. Entreprenørskap gir positive regionalpolitiske og næringspolitiske gevinstar, fremjer ressursforståing og gir rom for jenter i leiarrolla. Det handlar like mykje om ein tenkemåte som eit tiltak eller ein metode, om å flytte tyngdepunktet
  • frå lydnad til sjølvstende
  • frå passivitet til aktivitet
  • frå ein faginndelt skolekvardag til heilskap
  • frå reproduksjon til nyskaping
  • frå innlæring av einskildfakta til forståing for samanheng og problemløysing
  • frå "å bli ferdig utdanna" til å ha endringsvilje og motivasjon for livslang læring

 

Visjon

Mål

Innhold

L 97

Entreprenørskap

Evaluering

Budsjett

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!