Åmot ungdomsskoles nettsider!


 

Skolen vil bruke IKT til pedagogisk innovasjon i klasserommene og i skolehverdagen. Vi tror at bruk av datateknologi i klasserommene kan øke potensialet for læring, særlig når det blir brukt i samarbeid elevene imellom, informasjonshenting (Internett) og ved at elevene kan uttrykke sine tanker og ideer. Internasjonale forskningsundersøkelser støtter opp under disse antakelsene. En viktig forutsetning for å lykkes med satsning i datateknologi i skolen, er at lærerne også har kompetanse i IKT innenfor sine fag og ser mulighetene den gir i skolearbeidet og i prosjektarbeid. Det er også viktig å skape forståelse for hvilke muligheter datateknologien gir til andre tilnærminger til kunnskapstilegnelse, for eksempel ved å flytte fokus fra undervisning til læring. Fra kateterstyrt undervisning til å gi elevene et reelt ansvar i sin egen undervisningssituasjon.

Målet blir da tosidig

Elevene skal være i fokus

 • All undervisning skal gjennomsyres av aktivt arbeidende elever
 • Elvene skal i større grad ha ansvar for egen læring
 • Undervisning tilpasset den enkelte elev
 • Samarbeidslæring
 • Lære gjennom utforskning
 • Skape positive læringsmiljøer
 • Flytte fokus fra undervisning til læring
 • Læreren skal i større grad være veileder

Heve alle læreres datakompetanse

 • Alle lærere ved skolen tilegner seg kompetanse på datakort nivå. Her vil det være aktuelt å se på danske løsninger med alternativt datakort beregnet for lærere som bygger på teamarbeid
 • Støtte økonomisk opp under kvinnelige lærere som tar IKT studier ved Høgskolen i Hedmark
 • Lærere med utdannelse innenfor IKT spisser sin kompetanse innen et område, f. eks. bruk av multimedia på Internett

Alle lærere utvikler kompetanse på tverrfaglig bruk av IKT i prosjektarbeid gjennom prosjekter på skolen

 

Visjon

Mål

Innhold

L 97

Entreprenørskap

Evaluering

Budsjett

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!